Mehmet Ali Birand
 
AKP B�R YANDAN RAHAT ETT�R�YOR…
 
 

 

AKP B�R YANDAN RAHAT ETT�R�YOR…

 

Ne zaman yap�laca�� hala belli de�il, ancak daha �imdiden se�im havas�na girildi�i g�zleniyor. AK partinin att��� ad�mlar, muhalefetin kar�� ataklar� hep se�ime y�nelik. �stelik �n�m�zde, biri Cumhurba�kanl���, biri de Genel Se�im var. Bu se�imlerin sonu�lar� ya AK Partinin hem K��ke, hem de Parlamentoya hakim olaca�� ve sistemi de�i�tirebilece�i bir ortam yaratacak veya e�it bir payla��ma gidilecek. ��te bu nedenle, nefes nefese bir yar�� yap�l�yor.

           

AK Parti �ok y�nl� bir taktik kullan�yor. Bir yandan, ald��� s�rpriz kararlarla i� �evrelerine, �cretlilere �i�ek at�yor, �te yandan da ideolojisine uygun ad�mlar�n� artt�r�yor.

           

En �nemli ve belirgin ad�mlar�n�n ba��nda Sosyal Sigortalar konusunda g�r�ld�. Y�llardan beri hi�bir iktidar�n cesaret edemedi�i, korkudan s�rekli �ekilde oras�n� buras�n� �eki�tirdi�i reform yasas�n� iki g�n i�inde, y�ld�r�m gibi TBMM’dan ge�iriverdi ve t�m i� �evrelerini rahatlatt�. Bu kadar sevinilmesinin nedeni, �zel sekt�r�n s�rt�ndaki y�k� azaltmas�n�n yan�s�ra, IMF’in 3 �nc� g�zden ge�irme ko�ulunu da yerine getirmesi ve IMF ile yola devam edilece�inin en net sinyalinin verilmesiydi.

           

�zel sekt�r�n s�rt�n� s�vazlayan AK Parti, ard� ard�na ald��� kararlarla �cretlilere, emeklilere ve �ift�ilere de g�l�c�kler da��t�yor. Nema �demeleri, eski kesintilerin geri verilmesi, pancar al�m fiyatlar�n�n artt�r�lmas� gibi jestler geni� bir kesimi rahatlat�yor.

           

Adeta, se�ime giden yola g�zel kokulu g�ller serpiliyor.Bu yaz�lara cnnturk.com'dan da eri�ebilirsiniz.
 
 
BU KATEGOR�DEK� EN �OK OKUNAN 25 YAZI
- CEMAAT, AK PART�'DEN DESTE��N� �EKEMEZ...
- Alper G�rm�� koskoca iki cilt kitap yazm��. Okuduk�a y�z�m k�zard�...
- PKK �LE SERT B�R SAVA� D�NEM�NE G�R�L�YOR...
- R�ya g�rmeyelim. PKK b�yle tasfiye edilmez
- �CALAN SIRADAN B�R MAHKUM DE��L K�...
- �calan...
- CUMHURBA�KANI �LE BA�BAKAN ARASINDA NE FARK VAR?
- Davuto�lu efsanesi ger�ek mi, yoksa balon mu?
- PKK �K�YE B�L�N�YOR
- T�rkiye art�k karar�n� vermeli�
- T�RK�YE�DEK�, 70 B�N ERMEN�Y� VATANDA� YAPIN...
- RUSYA G�NDEM�NDE, PKK-�E�EN VE GAZ VAR
- Referandumda neden �Evet� oyu kullanaca��m?
- BA�BAKAN BM'DE "D�ZEL MOTORU" G�B�YD�...
- MEDYA TER�RE H�ZMET M� ED�YOR?
- Hadi bir defa ba�lad�k...
- K�rt k�kenli olsan�z, ne dersiniz?
- PKK VURUYOR, ANCAK KI�KIRTAMIYOR...
- Siyaset kar�� sald�r�ya ge�ti
- �nceki g�nk� �darbecilik genlerimizde vard� ba�l�kl� yaz�m �ok yank� yapt�. Asl�nda...
- �CALAN DAVASINDA, D�KKAT ETMEM�Z GEREKENLER…
- Ba�bu�, Kozmik oday� a�arak do�rusunu yapt�…
- Ba�bakan i�in hepimizin farkl� g�r��� var. Kimimiz i�in bir devrimci...
- �RAN REJ�M�, KEND�N� KURTARACAK MI?
- B�ZE BAKI�LAR DE����YOR...